Regulamin


Regulamin serwisu internetowego lexera.pl/dla-prawnika

Regulamin lexera/dla-prawnika.pl

1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Lexera.pl wchodzącego w skład Lexera App  Sp. z o. o. zwany dalej Regulaminem określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez administratora Lexera App Sp. z o.o., oraz korzystania z serwisu internetowego lexera.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
  2. informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
  3. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
  4. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  5. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  6. usługodawca – Lexera App sp. z o.o. z siedzibą 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86/410, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000977890, NIP 7011099282, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (wpłacony w całości),adres e-mail biuro@lexera.pl www.lexera.pl
  7. usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  8. kancelaria prawna – osobę fizyczną, spółkę prawa handlowego, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z właściwymi przepisami świadczy usługi prawnicze,
  9. Serwis - portal internetowy działający pod domeną Lexera.pl.
  10. Usługa – usługi świadczone na rzecz usługobiorcy przez usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Serwisu
  11. Konto -dostępna dla usługobiorcy po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych, a także zawierająca informację o rodzaju konta oraz terminie jego ważności, metodach płatnościach.
  12. KOD - indywidualny zestaw znaków i liter przesyłany przez usługodawcę do usługobiorcy, stanowiący identyfikator usługi i identyfikujący usługobiorcę w systemie informatycznym usługobiorcy, w tym także identyfikujący płatność zrealizowaną przez usługobiorcę.
 4. Zamawiając usługę, usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 2 [Rejestracja Konta]

 1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poprzez złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych usługobiorcy przez usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych usługobiorcy przez usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę,
 3. Podczas rejestracji Konta w Serwisie usługobiorca podaje dane go dotyczące, przy czym usługodawca może określić te dane, których podanie jest niezbędne przez usługobiorcę i które obejmują w szczególności:
  1. adres elektroniczny,
  2. firmę obejmującą imię i nazwisko lub nazwę wraz z formą organizacyjną,
  3. siedzibę,
  4. nr NIP,
  5. nr telefonu, faksu, strony www, o ile je posiada,
  6. dodatkowe dane związane ze świadczoną przez usługobiorcę działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca, będący administratorem powyższych danych, chroni te dane. Podane przez usługobiorcę dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie Regulaminu.
 5. Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 6. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 7. Gromadzone dane o których mowa w ust. 3 są danymi związanymi z prowadzoną przez usługobiorców działalnością zawodową lub gospodarczą, w związku z czym nie przysługuje im ochrona przewidziana dla danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych przepisom o ochronie danych osobowych nie podlegają inne osoby niż osoby fizyczne, tj. spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi oraz osoby prawne.
 8. Podanie danych przez usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przez usługobiorcę określonych danych (dotyczyć to może np. adresu elektronicznego, nr NIP). O każdorazowej konieczności podania tych danych usługobiorca zostanie powiadomiony.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na stronę Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez usługobiorcę.
 11. Usługobiorca po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny dane do logowania, na które składa się adres elektroniczny jako login oraz wcześniej wpisane przez usługobiorcę hasło. Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie hasła wpisanego przez usługobiorcę. W razie utraty hasła, dla usługobiorcy może być wygenerowane automatycznie nowe hasło.
 12. Udostępnianie hasła dostępu przez usługobiorcę osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, usługobiorca może utracić dostęp do usług. W takich sytuacjach usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 13. W celu zarejestrowania się i założenia Konta usługobiorca powinien:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;
  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  3. dane wpisane do formularza powinny dotyczyć usługobiorcy, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą;
  4. dane wpisane w sekcji „Dane do faktury" będą źródłem danych do wystawionej usługobiorcy faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia;
  5. poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez usługobiorcę zapiany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu
  6. na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;
  7. brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;
  8. aktywacja konta usług płatnych jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego usługodawcy;
 14. usługobiorca ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu usługobiorca powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian świadczeniobiorca zatwierdza je;

 3 [Informacje techniczne]

 1. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa usługobiorcy akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Serwisu na komputerze usługobiorcy, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
 2. Do korzystania z usług wymagane jest poprawnie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, Google chrome lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.
 3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.

 4 [Ograniczenia odpowiedzialności]

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu lub posłużenia się wzorami dokumentów udostępnianych w ramach świadczonych usług.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez usługobiorcę wskutek korzystania z usług, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez usługodawcę lub Regulamin stanowi odmiennie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5 [Przedmiot usługi]

 1. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu następujące usługi na rzecz usługobiorców:
  1. Usługę lexera – pozyskaj klienta,
  2. Usługę  lexera – system zarządzania kancelarią,
 2. Lexera App Spółka z o.o. oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do całości jak i wszystkich części Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 3. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są odpłatnie. Szczegóły związane z wysokością opłaty za korzystanie usługi określone jest w cenniku a także umowie o świadczenie określonej usługi.
 4. Usługobiorca zastrzega, że korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 wymaga wyrażenia zgody na świadczenie określonej usługi i zawarcia umowy o jej świadczenie w formie elektronicznej, zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz uiszczenie ceny określonej w cenniku.

 6 [Płatności]

 1. Świadczenie usług płatnych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po dokonaniu płatności w jeden z następujących sposobów:
  1. dokonanie zapłaty za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą,
  2. dokonanie zapłaty bezpośrednio na rachunek usługodawcy.
 2. Usługobiorca chcąc dokonać płatności jedną z powyższych metod zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie Internetowej danego operatora.
 3. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), usługobiorca w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 4. Serwis w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych osobowych i identyfikacyjnych usługobiorcy, danych związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez usługobiorcę.
 5. Po dokonaniu prawidłowej opłaty dokonanej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, dla usługobiorcy generowana jest faktura w formie elektronicznej zawierający dane wskazane przez usługobiorcę.

 7 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny pomoc@lexera.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny usługobiorcy.

 8 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. O treści zmian Regulaminu usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 4. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
  1. naruszenia przez usługobiorcę postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. udostępnianie hasła dostępu do Konta osobom trzecim
 5. W przypadku opisanym w ust. 4, usługobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. W przypadku udzielenia rabatu usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonej kwoty udzielonego rabatu.
 6. W przypadku opisanym w ust. 4, usługobiorca może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.
 7. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść usługobiorcy.
 8. Usługobiorca może w każdej złożyć wypowiedzenie umowy w przypadku świadczenia usług bezpłatnych. W przypadku świadczenia usług płatnych, wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego dla określonej usługi, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.